Obiekty zabytkowe i muzea

Projektowanie i instalacja systemów bezpieczeństwa w obiektach zabytkowych i muzeach wymaga rozwiązań uwzględniających zabezpieczenie przede wszystkim przed pożarem i kradzieżą z uwagi na większą skalę zagrożenia. Projektując zintegrowany system należy pamiętać o ograniczeniu ingerencji w tak szczególne i cenne obiekty zachowując jednocześnie wymagany i niezbędny poziom bezpieczeństwa.
Analizując różne rodzaje zagrożeń zabytków od strony ich negatywnych skutków, pożary stanowią zdecydowanie największe ryzyko. Jedną z podstawowych form ochrony przeciwpożarowej obiektów zabytkowych jest ich wyposażenie m.in. w systemy sygnalizacji pożarowej, ponieważ umożliwiają wykrycie zagrożenia pożaru w jego wczesnej fazie. Dzięki temu możliwe jest szybkie podjęcie interwencji i zminimalizowanie strat.

Zabezpieczenie i ochrona zabytków polega na podejmowaniu działań mających na celu zapewnienie koniecznych warunków gwarantujących trwałe zachowanie zabytków, zapobieganie wszelkim zagrożeniom, jak i umożliwienie ich właściwego utrzymania i użytkowania.

Ochronę obiektów zabytkowych przed włamaniem można podzielić na:

Istnieją wyraźne różnice pomiędzy projektowaniem systemów dla obiektów mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej czy przemysłowych a systemami dla obiektów zabytkowych i muzeów.
Specyfika wynika ze szczególnej roli tych obiektów w ochronie dziedzictwa kulturowego, a także charakteru – ciągły przepływ osób - i wartości eksponatów.

Dla każdego obiektu należy stworzyć wyjątkowy projekt systemu bezpieczeństwa uwzględniający topografię pomieszczeń oraz dobór specjalistycznego sprzętu, a także określone wymogi prawne oraz zalecenia konserwatora. Wykonywanie instalacji w obiektach zabytkowych jest niezwykle trudne i pracochłonne, szczególnie instalacji kablowych, które należy dostosować do konstrukcji budynku.

Ze względu na bezpieczeństwo zabytków, należy systematycznie monitorować i dokonywać okresowych przeglądów wszystkich urządzeń technicznych.

Dysponujemy uprawnieniami do wykonywania prac w obiektach zabytkowych certyfikowanymi przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych.